Algemeen

 In deze algemene voorwaarden is “BABOEN” de verhuurder. Onder de “Huurder” wordt de andere partij verstaan, die een beroep doet op de verhuur/aankoopdiensten van BABOEN.
Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de Huurder. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst/koopovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan.
Het plaatsen van een bestelling leidt tot automatische aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Huurder.
Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de integrale tekst van deze algemene voorwaarden aan de Huurder ter beschikking gesteld via mail of verwezen naar de website waar deze geraadpleegd kunnen worden.

Totstandkoming

De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door BABOEN, dewelke vooraf ging door een offerte aan de huurde en pas bevestigd werd door BABOEN na akkoord van die offerte door de wederpartij. Offertes van BABOEN zijn vrijblijvend en bindt BABOEN op geen enkele wijze.

Prijzen

De prijzen zijn geldig  tot zoals op de offerte aangegeven vervaldag

De prijzen zijn exclusief BTW (21%)

Levering is gratis binnen een straal van 15km rond Opvelp.

Buiten deze zone zal 1 EUR worden aangerekend per km (heen en terug).

Betaling

Facturen mogen cash betaald worden bij levering of per overschrijving op het rekeningnummer BE54 424 9111481 97.  Bij laattijdige betaling, d.w.z., als de factuur niet cash betaald werd en het factuurbedrag staat niet op onze rekening op de vervaldag, dewelke 14 dagen na factuurdatum is, en ook steeds onderaan vermeld is op facturen, zal BABOEN het totaal te betalen bedrag verhogen met 5%. Er wordt geen korting toegestaan wanneer de effectieve huurtermijn korter is dan de afgesproken termijn.

Waarborg

Tot waarborg van de goede uitvoering van zijn verplichtingen betaalt de huurder, uiterlijk bij levering van de gehuurde goederen, in handen van BABOEN een bedrag dat hem zal worden terugbetaald bij de beëindiging van de overeenkomst in de mate waarin hij zich van zijn verplichtingen ten opzichte van BABOEN zal gekweten hebben.

Annulering

Annulering door de huurder kan alleen schriftelijk via mail.

Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is deze een schadevergoeding aan BABOEN verschuldigd zoals hierna bepaald:

– bij annulering binnen 25 dagen voor de levering: 50 % van het orderbedrag

– bij annulering binnen 10 dagen voor de levering: 75% van het orderbedrag

– bij annulering binnen 2 dagen voor de levering: 100 % van het orderbedrag

De verhuurder behoudt het recht om bij slechte weersomstandigheden de huurovereenkomst te annuleren.

 Levering / opbouw/ afbouw

 De levering en installatie, afbraak vindt plaats op de door de huurder aangegeven plaats. In geval de leveringstermijn niet kan worden nagekomen door BABOEN zal getracht worden in de mate van het mogelijke te voorzien in gelijkaardige levering binnen een redelijke termijn.

De huurder verleent aan BABOEN vrije toegang tot het terrein.

De huurder of afgevaardigde zal bij de opbouw ter plaatse zijn om de juiste plaats van installatie aan te duiden. In geen geval zal BABOEN andere opdrachten verrichten dan deze omschreven in onderhavig contract. Bij afbraak dient de huurder of afgevaardigde ook aanwezig te zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen BABOEN en huurder.

De huurder is gehouden alle inlichtingen en plannen in verband met de ligging van alle ondergrondse leidingen op het vernoemde terrein bij de respectievelijke diensten aan te vragen. Hij zal de leidingen goed zichtbaar op het terrein aanduiden en voor de opbouw aangevat wordt, BABOEN hiervan op de hoogte te brengen. Schade welke aan de leidingen zou veroorzaakt worden door verzuim in deze opzichten, valt ten laste van de huurder.

Bij afbouw en ophaling op het overeengekomen tijdstip, dient de tent volledig ontruimd te zijn en goed bereikbaar om een afbraak te verzekeren. De tent mag niet door de klant zelf gedemonteerd worden.

Aansprakelijkheid

De huurder is verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging, verlies van de gehuurde goederen. Bij beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde materialen zal de huurder BABOEN meteen telefonisch hierover inlichten en binnen de 24u via email, en verbindt zich ertoe BABOEN te vergoeden tegen nieuwwaarde. Als blijkt dat de schade door normale slijtage is ontstaan zal de wederpartij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden boven 5bft of in geval van hevige wind of storm dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door hevige wind of storm, ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf of schade veroorzaakt aan derden, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden.
De huurder mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks het gehuurde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de huurder en BABOEN. Gehuurde materialen blijven te allen tijde eigendom van BABOEN, ongeacht de duur van de overeenkomst.

Gebruik tijdens de huurperiode

Het is verboden om hittebronnen te plaatsen in of in de nabijheid van de tenten. Onder hittebronnen wordt verstaan (en niet gelimiteerd tot): barbecue op gas, kolen of elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en vuurwerk.
Het is verboden om elke vorm van stickers, plakband, duimspijkers, nietjes, opschriften, schroeven, nagels, verf, stiften, en dergelijke aan te brengen op de gehuurde goederen. Alle schade en kosten die gepaard gaan met bovenstaande zaken zullen volledig doorgerekend worden aan de huurder.

Bij sneeuwval is het de verantwoordelijkheid van de klant om de tent te allen tijde sneeuwvrij te houden, dit zonder het gehuurde materiaal te beschadigen.

Klachten

Klachten dienen bij aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 6 dagen na levering van de gehuurde materialen.

Het melden van klachten geeft de huurder niet het recht om de betaling uit te stellen noch op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk.

Veiligheid

Alle tenten van BABOEN zijn vervaardigd uit brandvertragend PVC doek.  Brandcertificaten en technische fiches zijn verkrijgbaar op aanvraag.

De huurder zal het nodige doen om tijdens het gebruik van de opgezette tenten de veiligheid van alle personen en goederen in en rondom de tenten naar best vermogen te waarborgen.

Overmacht

In geval van overmacht hebben zowel BABOEN als de huurde het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in overleg met de huurder een regeling te treffen zonder hierbij een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij. De volgende voorvallen worden als overmacht beschouwd, maar niet gelimiteerd tot : natuurrampen, uitzonderlijke weersomstandigheden, oorlog,  pandemie, lockdown. 

Betwistingen

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van BABOEN is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van BABOEN zijn alleen de rechtbank van het arrondissement Leuven bevoegd.